20121208

ලස්සණ ඡායාරූප.


http://photo-santa.com/en/galleries/9/
===========================================================
Farmers in Uzon
http://photo-santa.com/en/galleries/9/
============================================================

Photo by Chanaka Bandara

මා මෙතෙක් දුටු ඡායාරූප අතරෙන්
 ඉතාම ප්‍රියකරන ඡායාරූපයක්..

දැරියගේ  නුහුරු වෑයමත්
එය නිදහසේ රස විඳින මුස්ලිම් කාන්තාවත්
මෙහි සුන්දරත්වයට ලොකු හේතුවක්.
===================================================================================
 
 
 
Photo by Yasantha Buddhika Gamage

හරි ලස්සණයි..
තුන්දෙනාම පෙනෙන එකත් වටිනවා.


======================================================= 

 By Arash Ashkar Photography
===============================================================

 
 By Vaheed Hasanabbasi photography
===================================================================
 
By  SKAALAA
Prisoner playing chess, Attica Correctional Facility, Attica, New York, 1972
=======================================================================No comments:

Post a Comment