20160724

ටෝල්ස්ටෝයිගේ - බාල් නැටුමෙන් පසු3 comments:

  1. පිටු අංක 226 සහ 227 ඇමිනිමට අතපසුවි ඇත.....pls add the same.

    ReplyDelete
  2. What is Art නම් වූ තොල්ස්තෝයිගේ පරීක්ෂනාත්මක හැදෑරීම් තුලින් ඉංග්‍රීසි ශාෂාවෙන් ලියැ වී ඇති කෘතියේ, මහාචාර්ය ඒ.වී.සුරවීර මහත්මා විසින් පරිවර්තනය කරණලද කලාව යනු කුමක්ද යනුවෙන් නම්කරණලද සිංහල කෘතිය කියවූවෙකුට, වත්මන් වෙළඳ තට්ටුව මත මූල්‍ය ලාභ තරඟයේ වෙලී බාහිර පෙනුම වඩවමින් දඟලන, කලාකරුවන් යැයි ස්වයංව පිංබෙන, වෙළඳ තරඟ කරුවන් වෙතින්, දැයේ ජනතාවගේ විඥාන වර්ධනයට ඇතිවන හානිය මනාව පෙනීයනු ඇත. කලාකරුවෙකුගේ නිර්මාණයක් තුළ ආනන්දයත් ආනන්දය ඉදිරියේ නතරවන පංචේන්ද්‍රියන් ප්‍රඥාවෙන් පරිපූර්ණවිමක් සිදු නොවන්නේනම් එතැන කලාකරුවෙකුගේ සමාජීය යුතුකම, මෙහෙවර නොමැත. වත්මනේ දී අප සමාජයතුල පැතිැර ඇති පාප ශාපයේ එක් පැතිකඩකි මෙය. 2017.01.08

    ReplyDelete